Da li ste znali da je Evropska unija je najveći pojedinačni donator sredstava i finansijske pomoći Bosni i Hercegovini?

Evropska unija je najveći pojedinačni donator sredstava i finansijske pomoći u Bosni i Hercegovini.  U svojim aktivnostima Evropska unija se oslanja na različite finansijske instrumente, uključujući centralizove EU programe.  Cilj programa Evropske unije je pružanje podrške politikama Evropske unije, te unapređenje saradnje između država članica EU i njihovih građana u različitim oblastima: kulturi, nauci, zaštiti okoline, poduzetništvu, potrošačkoj  politici, obrazovanju, zdravstvu, pravosuđu, fiskalnoj i carinskoj politici, itd.

Zemljama Zapadnog Balkana mogućnost učešća u programima EU otvorena je zaključcima Evropskog vijeća u Solunu iz juna 2003. godine, sa ciljem podrške naporima na putu ka evropskim integracijama, uz razmjenu dobrih praksi, iskustava i znanja, te usvajanje i implementaciju acquis-a. Učešće zemalja Zapadnog Balkana u programima EU regulisano je okvirnim sporazumima o opštim načelima učešća pojedine zemlje u programima EU.

Stupanjem na snagu  Okvirnog sporazuma o općim načelima sudjelovanja Bosne i Hercegovine u programima Zajednice od januara 2007. godine, Bosni Hercegovini je otvorena mogućnost pristupanja pojedinim programima. Bosna i Hercegovina nastavlja širiti učešće u EU programima, na osnovu institucionalnih, ljudskih i finansijskih kapaciteta i potreba.

Programi Evropske unije podržavaju politike Evropske unije i imaju za cilj unaprijediti saradnju u oblastima: kulture, nauke, obrazovanja, civilnog društva, zaštite okoliša, preduzetništva, zdravstva, pravosuđa, porezne i carinske politike i ostalih.

Horizon 2020 je najveći program EU za istraživanje i inovacija s dostupnim više od 80 milijardi eura za period 2014 – 2020., kao i dodatnim privatnim ulaganjem koji će privući. Horizon 2020 obećava nova otkrića i vrhunske ideje time što omogućava njihovu realizaciju i plasiranje na tržište.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

Erasmus+ podržava obrazovanje, obučavanje, mlade i sport. S budžetom od 14,7 milijardi eura, omogućit će prilike za studiranje, obuku, nova iskustva i volontiranje u inostranstvu za 4 miliona korisnika.

Za više informacija: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Program COST (Evropska saradnja za nauku i tehnologiju) omogućava finansiranje za kreiranje istraživačkih mreža – COST Akcija. Mreže nude prostor za saradnju naučnika u Evropi i šire i time potiće napredak u inovacijama.

Za više informacija: https://www.cost.eu/

COSME program podržava razvoj konkurentnosti preduzeća i malih i srednjih preduzeća. Program vrijedan 2,3 milijarde eura će se realizovati od 2014 – 2020. godine.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en

Program Kreativna Evropa podržava audiovizuelni, kulturni i kreativni sektor. Potprogrami i akcije programa potiću audiovizuelne i kreativne umjetnike širom Evrope, kako bi razvili nove sposobnosti i proširi svoje djelatnosti.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en

Cilj programa Evropa za građane je doprinijeti razumijevanju građana Evropske unije, njene historije, raznolikosti i poduprijeti evropsko građanstvo i unaprijediti građansko i demokratsko učestvovanje na nivou EU.

Za više informacija: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

EUREKA je međunarodna mreža u kojoj učestvuje više od 40 država i javno se finansira. Cilj je doprinijeti evropskoj konkurentnosti time što podržava preduzetništvo koje je vođeno inovacijama, malih i velikih industrija, istraživačkih instituta i univerziteta.

Za više informacija: http://www.eurekanetwork.org/

Customs 2020 je program za saradnju koji omogućava državnim carinskim administraciajma mogućnost da razvijaju stručnost i razmijenjuju informacije. Program omogućava zajednički razvoj i saradnju velikih trans-evropskih IT sistema i umrežavanja državnih zvaničnima širom Evrope. Customs 2020 ima budžet od 547,3 miliona eura i realizuje se u periodu 2014 – 2020.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en

Fiscalis 2020 je program za saradnju koji omogućava državnim poreznim administracijama stvaranje i razmjenu informacija i stručnosti. Omogućava razvoj i korištenje ključnih evropskih IT sistema zajedno, kao i umrežavanje državnih zvaničnika širom Evrope. Budžet programa je 234,3 miliona eura za period 2014 – 2020.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en

Novi EU program za Zdravlje, ‘Health for Growth’, za razvoj nastavlja rad prethodnog i omogućava razvoj zdravja kako bi doprinijeo ekonomskom rastu i ostvarivanju ciljeva Evropa 2020. Budžet za period 2014-2020 je 449,4 miliona eura.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en

Consumer je program za potrošače podržava razvoj i konkurentnost unutar Unije. Glavni cilj programa je osigurati visoki nivo zaštite potrošača kroz programe osnaživanja evropskih potrošača. Potrošači su u središtu unutrašnjeg tržišta, u okviru EU strategije za pametni, održivi i integrisani rast.

Za više informacija: http://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm

Leave A Comment