Podrška za izgradnju kapaciteta za digitalnu transformaciju, inovacije i rješenja „smart” turizma u malim i srednjim preduzećima u oblasti turizma

Opći cilj ovog poziva je podržati digitalizaciju i inovacije od strane turističkih MSP kroz transnacionalnu saradnju i izgradnju kapaciteta.

Cilj poziva je:

  • jačanje transnacionalne i prekogranične saradnje, posebno integracije turističkih preduzeća i dionika u transnacionalne i međuregionalne inovacijske ekosisteme kako bi se omogućio održiv rast turističkih MSP-a;
  • jačanje kapaciteta i vještina MSP-a da poboljšaju upotrebu novih tehnologija, što rezultira novim poslovnim modelima u turizmu;
  • njegovanje inovativnih rješenja za poboljšanje upravljanja turizmom i turističke ponude kroz saradnju unutar turističkog ekosistema, uključujući javno-privatna partnerstva;

Specifični cilj poziva je razviti i uspostaviti transnacionalne šeme i šeme podrške preko turističkog ekosistema za izgradnju kapaciteta za digitalnu transformaciju, inovacije i rješenja pametnog turizma od strane MSP u turističkom ekosistemu.

Vrste aktivnosti

Transnacionalni konzorcij/mreža javnih i privatnih zainteresiranih strana (uključujući poslovne inkubatore, akceleratore i organizacije za poslovnu podršku koji pružaju poslovnu podršku malim i srednjim preduzećima i start-upovima koji sarađuju sa dobavljačima tehnologija putovanja, obrade podataka i sličnih usluga, digitalnih rješenja, instituta za istraživanje i obrazovanje, profesionalna udruženja) će djelovati kao posrednik u organiziranju specifičnih aktivnosti za turističke MSP u različitim COSME državama.

Konzorcij će organizirati i pružiti izravnu podršku kompanijama da izgrade svoje kapacitete za razvoj i primjenu novih, inovativnih pristupa uslugama uz pomoć digitalnih tehnologija, ali će također olakšati prekograničnu/transnacionalnu saradnju i potaknuti razmjenu znanja i dobrih praksi u jačanju primjene digitalizacije, inovacija i novih tehnologija u turizmu.

Dodatni detalji dati su u pozivu i u Smjernicama za dodjelu finansijske podrške trećim stranama (MSP u turizmu).

Ko može aplicirati?

Aplikanti moraju biti u potpunosti ili djelimično javna ili privatna tijela; privatna tijela moraju biti pravilno konstituisana i legalno registrirana.

Aplikanti mogu biti:

• neprofitne organizacije (privatne ili javne);

• nevladine organizacije;

• organizacije za poslovnu podršku. Organizacije za poslovnu podršku mogu uključivati ​​poslovni inkubator/akcelerator, laboratorij, hub za inovacije, univerzitet ili obrazovna institucija, istraživačke centre i bilo koju drugu relevantnu organizaciju sa dokazanim kapacitetom i iskustvom u vođenju aktivnosti poslovne podrške direktno MSP;

• javne vlasti i javna tijela na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou i njihove mreže ili udruženja na europskom, međunarodnom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, ili organizacije koje djeluju u ime vlasti, odgovorne ili aktivne u oblastima turizma, ekonomskim poslovima, industriji, poslovnoj podršci ili srodnim područjima;

• međunarodne organizacije;

• privatni i profitni subjekti, uključujući mikro, mala i srednja preduzeća (MSP) koja se bave turizmom i poslovnom podrškom;

• privredne komore;

• institucije za obuku i obrazovanje, uključujući univerzitete i istraživačke centre koji se bave turizmom i poslovnom podrškom.

Fizička lica ne mogu aplicirati na ovaj poziv.

Povezana treća lica, tj. pravna lica koja imaju pravnu ili kapitalnu vezu sa aplikantom („pridruženi subjekti“), mogu učestvovati u pozivu kao aplikanti kako bi prijavili prihvatljive troškove.

Prihvatljive su samo aplikacije pravnih lica koja su uredno osnovana u sljedećim zemljama:

  • državma članicama EU;
  • državama koje učestvuju u COSME programu u skladu sa članom 6. COSME Uredbe.

Za aplikante iz Ujedinjenog Kraljevstva: Imajte na umu da su nakon stupanja na snagu Sporazuma o povlačenju između EU i Ujedinjenog Kraljevstva* 1. februara 2020. godine, a posebno članova 127 (6), 137 i 138, reference na fizička ili pravna lica koja borave ili imaju prebivalište u državi članici Europske unije uključuje fizička ili pravna lica sa prebivalištem ili sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu. Stanovnici i poslovni subjetki Ujedinjenog Kraljevstva stoga ispunjavaju uslove za učešće u okviru ovog poziva.

Konzorcijumi

Da bi bio prihvatljiv, projektni prijedlog mora imati konzorcij sastavljen od:

(a). najmanje 5, a najviše 10 članova/partnera – različitih pravnih lica.

(b). koja pokriva najmanje 5 država – kako je navedeno u tački 6.1.

(c). najmanje jedna (1), ali ne više od dvije (2) javne institucije, kako je definirano u tački 6.1.

(d). najmanje jedna (1) organizacija za poslovnu podršku, kako je definirano u tačkama 6.1 i 8.2.

Svaki konzorcij/mreža će izravno podržati (uključujući finansijsku podršku) ukupno najmanje 60 turističkih MSP iz najmanje tri (3) države. Dodatni detalji dati su u pozivu i u Smjernicama za dodjelu financijske podrške trećim stranama (MSP u turizmu).

Trajanje projekta mora biti između 25 i 36 mjeseci. Tim također mora uključivati ​​voditelja projekta i barem jednog stručnjaka iz turizma.

Budžet

Ukupni budžet namijenjen sufinansiranju projekata procjenjuje se na 8 000 000 EUR.

Maksimalna dodjeljenja sredstva po projektu će iznositi 1 000 000 EUR.

Agencija očekuje da će financirati 8 do 11 projektnih prijedloga.

Grant je ograničen na maksimalnu stopu naknade od 75% ukupnih prihvatljivih troškova.

Agencija zadržava pravo da ne rasporedi sva raspoloživa sredstva.

Podnošenje projektnih prijedloga

Krajnji rok za elektronsko podnošenje je 11.02.2021. godine do 17:00 h (po Briselskom vremenu).

Link za podnošenje projektnih prijedloga dostupan je na Portalu za finansiranje i tendere.

Molimo vas pogledajte Vodič za aplikante (naveden u nastavku) prije nego što pošaljete svoj projektni prijedlog

Pitanja/odgovori

Sva pitanja koja se odnose na sadržaj ovog poziva možete uputiti putem s-mail-a na EASME-COSME-TOUR-INNO@ec.europa.eu Odgovori (samo na pitanja koja su poslana na prethodno pomenutu e-mail adresu) će se objavljivati povremeno i u razumnom roku na ovoj stranici. Posljednja pitanja na koja odgovori biti postavljeni su ona koja će biti poslana najmanje 7 dana prije datuma zatvaranja ovog poziva.

 Dokumentacija:

ec.europa.eu