Aktivnosti na izradi Gender akcionog plana Općine Ilijaš: Radionica na temu “Ravnopravnost spolova i diskriminacija na osnovu spola”

U Općini Ilijaš održana je dvodnevna radionica na temu “Ravnopravnost spolova i diskriminacija na osnovu spola”. Organizatori radionice su Općina Ilijaš i Gender centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Radionica je organizovana kao inicijalna aktivnost u procesu izrade Lokalnog gender akcionog plana Općine Ilijaš 2023-2027. godine (LGAP).

Prisutni na radionici bili su članovi Radne grupe za izradu Lokalnog gender akcionog plana Općine Ilijaš, vijećnici Općinskog vijeća Ilijaš, članovi radnih tijela Općinskog vijeća Ilijaš, predstavnici javnih ustanova i institucija sa područja općine Ilijaš koji će se u svojstvu partnera uključiti u izradu LGAP-a. U procesu izrade Lokalnog gender akcionog plana primjenjuju se principi utvrđeni Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH i Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH, a posebno otvoreni metod koordinacije, ravnopravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane, horizontalna i vertikalna koordinacija, partnerstvo, te javnost i transparentnost.

Teme radionice bile su:

– osnovni pojmovi u vezi sa diskriminacijom,
– diskriminacija kao poseban oblik nezakonitog postupanja,
– rodni stereotipi i predrasude,
– uticaj rodnih predrasuda i stereotipa na ravnopravnost spolova i diskriminaciju na osnovu spola,
– diskriminacija na osnovu spola,
– osnovni oblici diskriminacije na osnovu spola: direktna, indirektna diskriminacija, uznemiravanje i seksualno uznemiravanje,
– mehanizmi zaštite od diskriminacije na osnovu spola,
– interni mehanizmi zaštite, vansudski mehanizmi zaštite i sudski mehanizmi zaštite,
– djelovanje za ravnopravnost spolova u jedinicama lokalne samouprave.

Radionica je održana u okviru projekta „EU za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije u BiH“.

Izvor: ilijas.ba