Strategija prema mladima FBiH – prilika za poboljšanje prava mladih kroz oblasti kulture i sporta uz zaštitu životne sredine

Strategijom prema mladima ulažu se napori da se poveća razumijevanje značaja kvalitete života kroz doprinos koji grade umjetnost, kultura, sport i kvalitetno provođenje slobodnog vremena u zdravom okruženju i na koji način ovi aspekti doprinose razvoju ljudskog kapitala šire zajednice. Zdrava životna sredina i sportske navike uveliko doprinose zdravlju mladih ali je za njihovu dobrobit i razvoj značajan utjecaj kulture i umjetnosti. Kultura i sport pružaju mladima mogućnost da ispolje svoje vještine i talente te da razvijaju socijalne vještine koje su, uslijed primjene modernih tehnologija, u posljednje vrijeme značajno zanemarene. Zdrava i očuvana životna sredina predstavlja preduslov za kvalitetu života mladih u svim drugim oblastima.

Jedna od ključnih oblasti za razvoj i zadovoljstvo mladih u društvu je oblast kulture i sporta, a pored toga u strategiju prema mladima je uključena i podoblast zaštita okoliša i turizam. Među prepoznatim problemima unutar oblasti, koji koče napredak u Federaciji BiH je nepostojanje zakonskih i strateških dokumenta kojim bi se uredila pitanja vezana za kulturu i sport, dok je za zaštitu okoliša u posljednjim godinama ostvaren određeni napredak što dokazuje i usvojena Federalna strategije zaštite okoliša 2022-2032. i primjena zakonskih propisa koji regulišu zaštitu okoliša.

Prepoznati problemi u području kulture, sporta, okoliša i turizma, na osnovu kojih su razvijani prioriteti unutar oblasti te indikatori kojima će se pratiti postizanje ciljeva, bili su neadekvatno praćenje učinka dodjele sredstava za mlade u tim oblastima kao i nepostojanje informacija o učinkovitosti prilikom kreiranja budžeta za kulturu i sport. Pored toga isticana je i neadekvatna raspodjela sredstava u odnosu na potrebe mladih. Radni tim sastavljen od predstavnika iz federalnih institucija i predstavnika Vijeća mladih je prepoznao i problem nedostatka finansijske podrške mladima u oblasti kulture i sporta odnosno nepostojanje kriterija koji bi ovoj populaciji pružili prednost prilikom dodjeljivanja sredstava. Kao problem se izdvaja nepostojanje sistemske brige za razvoj sportaša i umjetnika koji ostvaruju značajne rezultate s obzirom da su na početku svojih karijera te im je potrebna pomoć i podrška institucija vlasti. Među najznačajnijim izazovima je i nepostojanje pravnog okvira koji bi detaljnije uredio oblast kulture i sporta. Da bi se mladima omogućili bolji uslovi i više mogućnosti koji se odnose na  kulturu i sport te kako bi ravnopravnije sudjelovali u kreiranju ekološki prihvatljivih politika i rješenja, mladima je neophodno omogućiti učešće u procesima odlučivanja na različitim nivoima. Upravo je učešće u odlučivanju jedna od ključnih odredbi iz Zakona o mladima FBiH, čija je implementacija nužna za poboljšanje položaja mladih, a koja je na svim razinama vlasti značajno zanemarena što uzrokuje neravnopravnost mladih u društvu. Zbog toga, mladi moraju dobiti priliku da učestvuju i budu konsultovani prilikom kreiranja programa, strateških dokumenata i zakonskih rješenja koji se direktno tiču njihovih interesa, posebno u kulturi, sportu, zaštiti okoliša. Pod učešćem se podrazumijeva i uključivanje mladih u rad različitih komisija i drugih tijela koja donose odluke, učešće u javnim raspravama i drugim vrstama uključivanja u pitanja i probleme koji se odnose na širu društvenu zajednicu.

Strategija prema mladima zbog navedenih izazova i problema, ne samo u ovoj oblasti već i drugim, postavlja viziju mladih aktivno uključenih u društveni i politički život, koji će se jednakim šansama podržavati u ostvarivanju prava i potencijala.

U cilju unapređenja položaja mladih date su preporuke za programe kojima će se nastojati riješiti problemi mladih i omogućiti im nove prilike. Strateški cilj kojem će se težiti kroz strategiju za oblast kulture, sporta, okoliša i turizma je da pravni i institucionalni okvir osiguraju dodatni razvoj ovih oblasti na području Federaciji BiH primjenjujući mjere koje budu sadržane unutar strategije prema mladima.

Uspostavljanjem sistema mjerenja učinka, u šta spadaju monitoring i evaluacija programa namijenjenih mladima, želi se urediti praćenje učinka dodjele sredstava za mlade u oblastima kulture, sporta i ekologije. Trenutni sistem ne omogućava praćenje efikasnosti i učinka dodjeljenih sredstava mladima te ne pruža podatke i informacije koje bi se u narednim godinama mogle koristiti za razvijanje novih programa za mlade. Sistemom mjerenja učinka pratile bi se aktivnosti i rezultati koji se ostvaruju za vrijeme provedbe projektnih ili drugih aktivnosti.

U okviru prioriteta kreiranja novih i unapređivanja postojećih prilika za mlade u oblastima kulture, sporta, okoliša i turizma teži se povećanju finansijske podrške mladima i kreiranje kriterija koji bi mladima omogućili prednosti prilikom apliciranja na javne pozive i konkurse. Mladim sportistima i umjetnicima se želi osigurati sistemska briga i podrška koja će im omogućiti razvoj i postizanje uspješnih rezultata. Ono što bi doprinijelo u kreiranju novih prilika i šansi za razvoj mladih unutar oblasti kulture i sporta je uređenje pravnog i strateškog okvira, jer u Federaciji BiH još uvijek ne postoji usvojen zakon o sportu ili kulturi. Pored toga uređenjem pravnog okvira i donošenjem novih zakonskih propisa cilj je prepoznati i marginalizirane skupine, jer su trenutno ove skupine mladih isključene i ne pruža im se adekvatna institucionalna podrška. Unutar strateške platforme svrstan je i prioritet uspostave i provedbe sistema uključivanja mladih u procese odlučivanja u oblasti kulture, sporta, okoliša i turizma. Upravo je ovo jedan od ključnih prioriteta uzimajući u obzir postojanje Zakona o mladima FBiH koji definira da mladi moraju biti uključeni u procese odlučivanja na svim nivoima. Vrijedi izdvojiti pozitivan primjer učešća predstavnika Vijeća mladih Federacije u radu Komisije za pitanja mladih Parlamenta FBiH što bi trebale slijediti i druge institucije i tijela. Cilj je potaknuti sve nivoe vlasti u Federaciji da uključe mlade u procese odlučivanja i time budu u mogućnosti da ravnopravno učestvuju u kreiranju prilika i programa koji će poboljšati uslove života mladih. Ključni prioritet za poboljšanje prilika i učešća mladih je formiranje Savjeta za mlade za što je nadležna Vlada Federacije BiH. Savjet je radno tijelo Vlade FBiH čiji je glavni zadatak koordinacija i usaglašavanje politike prema mladima i vršenje nadzora nad implementacijom Zakona o mladima. Savjet za mlade bi u podjednakom broju sačinjavali predstavnici mladih i predstavnici institucija.

Predloženi prioriteti ne predviđaju samo poboljšanje položaja mladih nego i napredak u djelovanju institucija vlasti prema mladima. Izgradnja komunikacije i povjerenja između mladih i predstavnika institucija vlasti je ključna u realizaciji svih prijedloga i mjera koji budu sadržani u strategiji prema mladima. Institucije će fokusom na ispunjavanje prioriteta unutar oblasti postići ostvarivanje sistemske brige o mladima. Dugoročna korisnost i uspješnost cjelokupnog procesa je uvezivanje predstavnika različitih institucija vlasti i ustanova sa predstavnicima Vijeće mladih Federacije BiH, uspostavljanje komunikacije među akterima kao i zajednički rad na promišljanju o problemima i potrebama mladih i kako ih riješiti kroz period trajanja strategije. Jedan od pozitivnih ishoda koji je prepoznat kroz proces sastanaka i rada za oblast kulture, sporta, okoliša i turizma je i potreba za međusektorsko povezivanje u razmišljanju kako kreirati mjere i programe koji će mladima stvoriti bolje prilike za rast i razvoj.

Nosilac inicijative izrade strategije prema mladima Federacije BiH je Federalno ministarstvo kulture i sporta u partnerstvu s Institutom za razvoj mladih KULT i Vijećem mladih Federacije BiH.

Izvor: mladi.org