Proizvodnja mikrobilja kao savršen mikrosvijet jednakih mogućnosti i za osobe sa invaliditetom

Invaliditet više ne mora biti barijera pri ostvarivanju prava na zaposlenje. Iako je ovo rečenica koja bi trebala značiti sistemsko rješenje problema zapošljavanja osoba sa invaliditetom, u nedostatku političke volje i ozbiljnijeg poduhvata nadležnih, ovo demokratsko pravo u našoj zemlji najčešće rješavaju pojedinci. Donosimo još jedan pozitivan primjer poslodavca koji daje jednake šanse osobama sa i bez invaliditeta.

Socijalno poduzeće Greens d.o.o. ima šestero uposlenih, od toga tri osobe sa invaliditetom. Greens je prvo preduzeće za proizvodnju organskog mikropovrća, začinskog bilja i jestivog cvijeća u Bosni i Hercegovini. Osnovano je 2018. godine, kao odgovor na potrebe savremenog čovjeka za provjereno zdravom ishranom, ali i s ciljem radne integracije, te ekonomskog osnaživanja osoba s invaliditetom, pojašnjavaju nam iz Greensa.

“Za organsko i začinsko bilje smo se odlučili, jer je istraživanje tržišta koje smo proveli prije kreiranja poslovnog plana pokazalo da se na našem tržištu u to vrijeme nije moglo naći domaće mikropovrće, začinsko i ljekovito bilje, te jestivo cvijeće, posebno ne svježe i uzgojeno na ekološkim i organskim principima, a to je upravo ono što mi radimo. S druge strane, svakodnevno smo u prilici da razgovaramo sa velikim brojem mladih i osviještenih ljudi, nove generacije majki i očeva koji svojoj djeci i sebi žele obezbijediti zdrav izvor vitamina, minerala drugih hranjivih sastojaka”, kazao nam je Vedad Vajzović, direktor Greensa.

Polovinu uposlenih čine osobe sa invaliditetom

Greens d.o.o. je nastao uz podršku nevladine organizacije ProReha, koja se bavi radnom rehabilitacijom, edukacijom, osposobljavanjem i zapošljavanjem osoba s invaliditetom i drugih teško upošljivih skupina. Koncipiran je kao socijalno preduzeće na principima dobre ekonomije, koje pored mladih poljoprivrednih inženjera upošljava i osobe s invaliditetom, a svu svoju dobit vraća nevladinoj organizaciji ProReha, s ciljem osposobljavanja i upošljavanja novih kadrova iz marginaliziranih skupina. Trenutno u Greens-u radi šest ljudi, tri osobe bez invaliditeta i tri osobe s invaliditetom.

“Ovo predstavlja idealnu kombinaciju, uzimajući u obzir da su osobe bez invaliditeta visokoobrazovani mladi agronomi ujedno i mentori osobama s invaliditetom koje rade u Greens-u. Ovaj spoj mladih i posvećenih ljudi i mladih osoba s invaliditetom željnih znanja i priznanja njihovih nastojanja da se integrišu u realno radno okruženje upravo su tajna uspjeha Greens-a”, kaže nam Vajzović.

Pojašnjava da su kroz višegodišnji rad sa osobama s invaliditetom, a posebno sa osobama s intelektualnim teškoćama, uvidjeli da je ovo idealan posao za njih, jer oni biljkama pružaju posebnu pažnju i ljubav. Imaju istančan osjećaj za sitne detalje, što ih čini stručnjacima u ovoj profesiji. Biljke uzgojene rukama osoba s invaliditetom daju veće prinose upravo zbog njihove posvećenosti, a stručnost mladih poljoprivrednih inžinjera obezbijeđuje primjenu najsavremenijih tehnologija i principa uzgoja. Iz Greensa poručuju da nastoje da uklanjaju barijere i predrasude kod poslodavaca, ali i društva u cjelini.

“Nažalost, kod nas ali i u zemljama u okruženju još preovladava medicinski model kod procjene radne sposobnosti pojedinca, gdje na osnovu ljekarskog uvjerenja dokazujete da li ste sposobni, ograničeno sposobni ili nesposobni za zasnivanje radnog odnosa. U razvijenim i inkluzivnim društvima koristi se funkcionalni model procjene i umjesto ograničenja posmatra se potencijal pojedinca i procjenjuju se njegove preostale sposobnosti, te mu se pruža podrška i šansa kako za integraciju na otvoreno tržište rada, tako i za njihovo socio-ekonomsko osnaživanje. Provode se procesi edukacije, profesionalne rehabilitacije, prekvalifikacije i integracije. Ako želimo da naše društvo napreduje, moramo obezbijediti da bude inkluzivno, a to ćemo najprije postići kroz našu podršku najranjivijima u njihovim nastojanjima da ostvare svoj puni potencijal i integrišu se u društvo afirmišući njihove preostale sposobnosti”, navodi Vajzović.

Obuka za 60 polaznika kao nova prilika za osobe sa invaliditetom

Kroz aktivno učešće osoba s invaliditetom u svim procesima, Greens svojim primjerom želi pokazati da su i osobe s invaliditetom sposobne proizvoditi kvalitetno organsko mikropovrće, začinsko bilje i jestivo cvijeće, čime direktno doprinose ličnom razvoju, kao i boljem, zdravijem društvu. U tom kontekstu, Greens se bavi i obukom osoba sa invaliditetom. Riječ je o obukama u domenu Urbane organske poljoprivredne proizvodnje, koju je završilo ukupno 60 polaznika.

“Imali smo tri nastavne cjeline, svaku obuku pohađalo je po 20 polaznika, a provodile su se od maja do novembra prošle godine. Kroz ove obuke, osobe s invaliditetom dobile su priliku da usvoje nova znanja i vještine, kroz teorijska predavanja i praktičan rad, te da se upoznaju sa modelom organske poljoprivredne proizvodnje i najsavremenijim načinima uzgoja i plasmana ovako uzgojenih poljoprivrednih proizvoda. Kompletne obuke bile su prilagođene osobama s invaliditetom, kako kroz nastavni materijal, tako i kroz prilagođavanje radnog okruženja”, pojašnjava Vajzović.

Zahvaljujući stečenim znanjima i vještinama, polaznici ovih obuka će biti u mogućnosti da se integrišu na otvoreno tržište rada ili da pokrenu svoju proizvodnju kao kooperanti kompanija iz ovog sektora. Greens planira širiti svoje kapacitete, što će dovesti do upošljavanja još osoba sa invaliditetom.

“Kao što su naše biljke uzgojene na organskim principima, tako se i naše socijalno preduzeće Greens d.o.o. razvija organski. Svakodnevno i mi koji vodimo procese usvajamo nova znanja i vještine i primjenjujemo ih u proizvodnji i prodaji naših proizvoda. Trenutno smo u fazi razvoja jednog inovativnog rješenja koje će spojiti digitalnu tehnologiju i zelenu ekonomiju, a sve u funkciji pojednostavljenja proizvodnog procesa i ostvarenja većih prinosa uz korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje otpada. Sve navedeno ujedno predstavlja solidan osnov za rast i razvoj Greens-a i zapošljavanje novih kadrova osoba s invaliditetom”, kaže Vajzović.

Primjerom Greensa do dostojnog društva bez predrasuda

Radni dan u Greensu počinje zajedničkim čajem ili kafom. Tom prilikom vode razgovore o planu za taj dan i raspodjelom poslova, komuniciraju s kupcima i primaju narudžbe. Nakon sastanka kreću na posao, od presađivanja i pakovanja za isporuku krajnjim kupcima, do nove sadnje i čišćenja i zalijevanja novozasađenog bilja i cvijeća. Jednaki svakodnevni radni rituali i vrijeme provedeno u zajedničkom planiranju, u popunosti uključuju osobe sa invaliditetom u sve procese rada. Greensov mikrosvijet funkcionira savršeno, pa ipak, još treba sistemski stvoriti takav ambijent.

 “Smatram da je naše društvo izuzetno humano, što nabolje pokazuje briga o socijalno ugroženima, starim i iznemoglim licima i drugim marginaliziranim grupama u našim lokalnim zajednicama. Međutim, potrebno je da se svi više angažujemo u stvaranju inkluzivnog ambijenta u kojem će mlade osobe s invaliditetom i druge marginalizirane skupine imati više šansi za obrazovanje, osposobljavanje i zapošljavanje, a sve s ciljem kako bi od pasivnih članova društva i korisnika socijalne pomoći postali aktivni kreatori svojih života i uz malu podršku pokazali svoj puni potencijal”, smatra Vajzović.

Ovo bi bio način kreiranja društva jednakih mogućnosti za sve, ali i pokazatelj da smo kao društvo sazreli da budemo djelom  savremenog demogratskog svijeta, koji svima pruža šansu i otvara mogućosti za rast i razvoj.

Piše: Edina Šećerović