Fondacija Mozaik zajedno sa vodećim organizacijama koje rade na razvoju filantropije u Bosni i Hercegovini, Fondacijom Hastor, organizacijom Mreža za izgradnju mira i Udruženjem Pomozi.ba, kao i sa partnerskim organizacijama iz Republike Srbije – Trag fondacijom Fondacijom Katalist provodi program “Pravni okvir za filantropiju”. Svrha ovog zajedničkog projekta je unapređenje zakonodavnog i fiskalnog okvira i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj filantropije u Bosni i Hercegovini. Program se realizuje u  periodu od 12.08.2020. do 11.08.2024. godine uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) BiH.

  • Ciljevi Projekta su.. Unapređenje saradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora kroz Filantropski forum, koji predstavlja platformu za saradnju i razvoj ekosistema filantropije u BiH;
  • Unapređenje pravnog okvira i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj filantropije u lokalnim zajednicama participativnim kreiranjem prijedloga za izmjene pravnog i fiskalnog zakonodavstva. Ovaj proces će podržavati aktivnosti zagovaranja za unapređenje javnih politika u odabranim prioritetnim oblastima.

 

Početna i krajnja analiza pravnog i fiskalnog okvira za razvoj filantropije u BiH; Međusektorski Filantropski forum; Zagovaračke aktivnosti koje su razvijene participativno radom međusektorskih grupa; Razmjena iskustava između javnih službenika unutar i van BiH; Šest prijedloga izmjena pravnog okvira za razvoj filantropije u BIH usvojeno na odgovarajućim nivoima vlasti; Promocija rezultata i postignutih promjena na regionalnoj konferenciji.

Projekat će identifikovati i predstaviti dobre prakse i modele koji će biti pretočeni u konkretne preporuke za unapređenje pravnog okvira, zasnovane na istraživanjima, a u pravcu daljeg razvoja filantropskog okruženja u Bosni i Hercegovini.   Aktivnosti će se provoditi kroz sektorske radne grupe koje će okupiti predstavnike poslovnog, civilnog i javnog sektora. Preporuke za izmjene zakona će izrađivati tematske međusektorske radne grupe koje će provoditi i inovativne zagovaračke kampanje.

www.mozaik.ba

https://nikogladan.lonac.pro/