Mostar: Održan trening za pružatelje besplatne pravne pomoći

U Mostaru je u ponedjeljak i utorak održan trening za pružatelje besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini.

U Mostaru je 27. i 28. svibnja održan trening za pružatelje besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini “Tranzicijska pravda i civilne žrtve rata – prava, pravna pomoć i podrška”, Mreže za koordinaciju vladinih i nevladinih pružatelja besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini, u organizaciji Centra za ljudska prava u Mostaru, a u okviru projekta “Jačanje tranzicijske pravde kroz besplatnu pravnu pomoć u Bosni i Hercegovini” podržanog kroz projekat “Podrška Europske unije izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu”, koji financira Europska unija (EU) i provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda. (UNDP).

Cilj ovog treninga je, uz edukaciju o tranzicijskoj pravdi i mehanizmima tranzicijske pravde, kroz predavanja prof. dr. Midhata Izmirlije, izvanrednog profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te diskusiju, zaključke i (predložene) zajedničke aktivnosti, suradnju vladinih i nevladinih pružatelja besplatne pravne pomoći, omogućiti i unaprijediti pristup pravdi civilnim žrtvama rata u BiH.

U radu treninga i raspravi o pristupu besplatnoj pravnoj pomoći civilnim žrtvama rata u BiH, učestvovali su predstavnici i predstavnice vladinih i nevladinih pružatelja besplatne pravne pomoći (direktori, pomoćnici direktora, pravni zastupnici) Ministarstva pravde Republike Srpske, Centra za pružanje besplatne pravne pomoći Republike Srpske, Ured u Trebinju, Županijskog Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Sarajevo, Županijskog Zavoda za pravnu pomoć Zeničko-dobojske županije,  Županijskog Zavoda za pružanje pravne pomoći u Širokom Brijegu, Županijskog Zavoda za pružanje pravne pomoći u Odžaku, Županijskog Zavoda za pružanje pravne pomoći u Livnu, te predstavnici nevladinih organizacija Vaša Prava BiH, Centra ženskih prava i Centra za ljudska prava u Mostaru.

Tijekom treninga analizirani su i raspravljeni pravni, strateški i institucionalni okvir u oblasti prava civilnih žrtava rata, sa fokusom za pristup pravdi – besplatnu pravnu pomoć, zaštitu prava i interesa civilnih žrtava rata, posebno kroz besplatnu pravnu pomoć, te jačanje uloge pružatelja besplatne pravne pomoći u mehanizmima u Bosni i Hercegovini za ostvarenje i zaštitu prava, statusa i zaštite u sistemu – institucionalnom lancu podrške od različitih nadležnih aktera civilnim žrtvama rata, te su usvojeni zaključci za dalji rad članica Mreže za koordinaciju vladinih i nevladinih pružatelja besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti, posebno kroz Akcijski plan, informiranje, promociju, saradnju, edukaciju, pružanje besplatne pravne pomoći, a što ujedno predstavlja i ključne projektne i programske odrednice.

Izvor: bljesak.info