Online baza filantropskih inicijativa u Bosni i Hercegovini

U sklopu projekta Snaga lokalnog, podržanog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Mreža za izgradnju mira će izraditi online bazu filantropskih inicijativa koja će biti javno dostupna na web stranici www.snagalokalnog.ba.

Pod filantropskom inicijativom / aktivnošću se smatra organizovana (kolektivna akcija organizovana od strane formalnih i neformalnih grupa) donacija (dobrovoljno davanje privatnih resursa) novca, roba, usluga (profesionalnih pro bono usluga) i vremena (volonterski rad u privatno vrijeme) od strane građana i kompanija (fizičkih i pravnih lica) zarad općeg dobra (a ne dobra neke konkretne osobe, odnosno pojedinca).

Ova definicija ne uključuje donacije organa i darivanje krvi te neorganizovane filantropske akcije (npr. donaciju osobi na ulici).

Napomena: možete odabrati više polja.
Napomena: možete odabrati više polja.

Da li ste saglasni da podaci koje ste prethodno naveli budu javno dostupni u online bazi filantropskih inicijativa i bazi korisnika?Baza korisnika_ica je javno dostupna platforma s listama naših korisnika_ica kao što su nevladine organizacije, nezavisni_e stručnjaci_kinje itd., te služi za umreževanje. (https://organizacije.snagalokalnog.ba/public/)

Hvala Vam za iskazani interes za učešće i popunjavanje prijavnog obrasca.